[Puno radno vreme] Nastavnik informatike i računarstva kod OŠ “VUK KARADžIĆ”

Vas Posao | 20/06/2018


Mesto: Žitkovac
Opis:

Nastavnik informatike i računarstva
Oglas važi od: 20.6.2018.

OŠ “VUK KARADžIĆ”
18210 Žitkovac
tel. 018/877-055

Nastavnik informatike i računarstva
sa 80% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole

USLOVI:
Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i uslove propisane čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta, u skladu sa članom 2 tačka 11; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat mora da ispuni uslove propisane članom 140 stav 1 i 2 i članom 141 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva (www.mpn.gov.rs), koji se odštampan dostavlja školi zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Uz prijavu na konkurs podneti kraću biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova (original, prepis ili fotokopiju overenu od strane nadležnog organa, sledećih dokumenata): izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu, bez obzira na datum izdavanja); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju; ako je kandidat položio stručni ispit ili ispit za licencu, uverenje o istom; dokaz o znanju jezika na kom se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); dokaz da nije osuđivan prema čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakon po čl. 142 stav 2 dozvoljava da dokaz o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina nastavnik stekne u roku od jedne, a najviše 2 godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati na gorenavedenu adresu. Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu.

Apply to this job

Ceo oglas za posao pogledajte na sajtu ŠljakaKategorije: POSAO SRBIJA, Šljaka, SVI POSLOVI