[Puno radno vreme] Medicinski tehničar kod OPŠTA BOLNICA PARAĆIN

Vas Posao | 20/06/2018


Mesto: Paraćin
Opis:

Medicinski tehničar
Oglas važi od: 20.6.2018.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme do 12 meseci, zbog povećanog obima posla
2 izvršioca

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

Medicinski tehničar opšteg smera
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva do 6 meseci

USLOVI:
srednja medicinska škola opšteg smera (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

OSTALO:
Kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom sa tačno navedenim radnim mestom za koje kandidat konkuriše; izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (ako je izvršena promena prezimena); diplomu o završenoj školi navedenoj u uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sva četiri svedočanstva; potvrdu o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice; izvod sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje; licencu ili rešenje o upisu u Komoru. Priložiti fotokopije traženih dokumenata. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Opšte bolnice Paraćin ili poslati na adresu: Opšta bolnica Paraćin, 35250 Paraćin, Majora Marka 12, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas”. Kandidat prilaže lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ „Poslovi“. Oglas je objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom ili neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/8155-101. Po završenom konkursu predata dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Apply to this job

Ceo oglas za posao pogledajte na sajtu ŠljakaKategorije: POSAO SRBIJA, Šljaka, SVI POSLOVI