[Puno radno vreme] Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti – otorinolaringolog – na neodređeno vreme kod Dom zdravlja "Voždovac"

Vas Posao | 14/06/2018


Mesto: Beograd
Opis:

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti – otorinolaringolog – na neodređeno vreme

Dom zdravlja “Voždovac”, Beograd

Na osnovu čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 1/2015 i 3/2018), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja „Voždovac“, Dom zdravlja „Voždovac“, raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti – otorinolaringolog – na neodređeno vreme, u Službi za specijalističko – konsultativnu delatnost, sa punim radnim vremenom – 1 (jedan) izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:

Završen medicinski fakultet
Položen stručni ispit
Položen specijalistički ispit iz oblasti otorinolaringologije
Poznavanje jednog stranog jezika
Rad na računaru (MS Office paket, internet)
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US i 113/17 ) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

– uverenje o državljanstvu RS,

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak odnosno da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda).

Uz prijavu zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim kopijama, ne starijim od šest meseci, uz kraću biografiju sa propratnim pismom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Voždovac“, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja „Voždovac“ i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja „Voždovac“, Ustanička 16, svakog radnog dana od 7 do 15 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom „Za oglas – specijalista orl“.

Рок важења
21.06.2018.
Захтевани ниво квалификација
Магистериј/специјализација
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Београд
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Apply to this job

Ceo oglas za posao pogledajte na sajtu ŠljakaKategorije: POSAO SRBIJA, Šljaka, SVI POSLOVI