[Puno radno vreme] Medicinski fizičar kod INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

Vas Posao | 18/05/2018


Mesto: Beograd
Opis:

Medicinski fizičar
Oglas važi od: 16.5.2018.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14
tel. 011/2067-100

Medicinski fizičar
2 izvršioca

Medicinski fizičar
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog

USLOVI:
Visoko obrazovanje iz oblasti fizike, fizičke hemije: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit u skladu sa zakonom i zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom.

OSTALO:
zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba broj 15) ili putem preporučene pošiljke na adresu: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Odeljenje za pravne poslove (za oglas) -Beograd, Pasterova 14.

Apply to this job

Ceo oglas za posao pogledajte na sajtu ŠljakaKategorije: POSAO SRBIJA, Šljaka, SVI POSLOVI